ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับติ ครั้งที่ 4

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

Read more

ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิพม์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอ

Read more

ประชาสมัพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย

หน่วยบริหารและจัดการ

Read more

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานการสรา้งองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์

หน่วยบริหารและจัดการ

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Business Management in the Digital

สำนักวิชาสาขาบัญชี ม

Read more

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา

Read more

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference “A Better Change in Higher Education for Future Economy”

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย

Read more

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ขอเชิญร่วมโครงการฝึก

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐื ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน

หน่วยบริหารและจัดการ

Read more