ภาพกิจกรรม : การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประชุมปฏิบัติการ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ อย่างไร จึงได้ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือฐานข้อมูลที่มีค่าน้ำหนักคุณภาพผลงานสูง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมปฏิบัติการ : พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัยไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเ

Read more

สำนักงานประสานงานเครื่อข่ายบุคลากรสายสนัยสนับประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ที่ประชุมสภาข้าราชกา

Read more

กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สปอว.

กองส่งเสริมและประสาน

Read more

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์แถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่

Read more

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ

Read more

สถาบันคลังสมองของชาติประชาสัมพันธ์สูตร การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

สถาบันคลังสมองของชาต

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์การประชุมวิชกาารและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Read more

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยดุสิต ขอเชิญร่วมโครงการอบรมจริยธรรมงานวิจัยฯ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ

Read more