สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น (การบันทึกบัญชีครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

กิจกรรม : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น” และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน การบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น (26 เมษายน 2565) 

กิจกรรม : สำนักส่งเส

Read more

กิจกรรม : เสวนาทิศทางการพัฒนาแผนงานวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (7 เมษายน 2565) 

ตามที่ มหาวิทยาลัยรา

Read more

กิจกรรม : ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่ มหาวิทยาลัยรา

Read more

กิจกรรม : ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25 มีนาคม 2565) 

ตามที่ มหาวิทยาลัยรา

Read more

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ : เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นความต้องการรับบริการวิชาการของประชาชนในพื้นที่ชุมชนตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (3 มีนาคม 2565)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ : วิพากษ์ (ร่าง) แผนบริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ : จัดทำแผนบริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 (8 ธค 64)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ : การสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายด้านการวิจัย และกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานวิจัยด้านธรณีวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ถ้ำหินปูน (5 พฤศจิกายน 2564) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ประชาสัมพันธ์ประชุมปฏิบัติการ : การสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายด้านการวิจัย และกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานวิจัยด้านธรณีวิทยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more