มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิพม์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงข

Read more

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการ

สำนักบริการวิชาการ 

Read more

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การส่งบทความ/บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดีไซน์เอคโค : วารสารเพื่อการออกแบบ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

มหาวิทยาลัยการจัดการ

Read more

ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธน

Read more