ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดีไซน์เอคโค : วารสารเพื่อการออกแบบ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

มหาวิทยาลัยการจัดการ

Read more

ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธน

Read more

ประชาสัมพันธ์ส่บทความวิชาการ วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

สถาบันป้องกันควบคุมโ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยโทคโนโลยี

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยการจัดการ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

วารสารการพัฒนางานประ

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัย

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ

Read more