ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย

สำนักวิจัยและบริการว

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์้ข่าร่วมงานประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ขอขยายเวลารับสมัครผลงานประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ครั้งที่ 15

กองส่งเสริมการวิจัยแ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยอุบลราชธา

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัยเรื่อง การเขียนผลงานวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

องค์ความรู้และแนวปฎิบัติที่ดี จากการจัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์ความรู้และแนวปฎิ

Read more