ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10

วิทยาลัยเทคโนโลภาคใต

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

Read more

ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการบัณฑิตศึกษา ม

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการ มรภ.รำไพพรรณี ครั้งที่ 13

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยและพัฒน ม

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยฯ ครั้งที่ 11

สาขาวิชากการบริหารกา

Read more

การรับข้อเสนอทุนวิจัยแลนะวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

สำนักงานคณะกรรมการวิ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมดครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน

คณะวิทยการจัดการ มหา

Read more

ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศุนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

ศูนย์วิจัยและจัดการค

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแ

Read more

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิ

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารรัฐกิจ

สำนักวิชาบริหารรัฐกิ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและยนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Read more

เอกสารอบรมมาตรฐานวิจัย วันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ.2562

  https://drive

Read more