บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

หน่วยบริหารและจัดการ

Read more

วช เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการ

Read more

วช ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

วช ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัย แผนงานส่งเสริมด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปี 2564

  สำนักงานการวิ

Read more

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเกษตร ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

บพค. เปิดรับข้อเสนอโ

Read more

ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสรา้งองค์ความรู้ฯ สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564

ด้วยโครงการพัฒนาสถาบ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย

สำนักงานพัฒนาการวิจั

Read more

ประกาศโจทย์การวิจัยเพื่อการควบคุมยาสุบที่สำคัญของศุนย์วิจัยและจัดการความรู้

ศุูนย์วิจัยและจัดการ

Read more

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน

หน่วยบริหารและจัดการ

Read more