กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดสรรเงินทุนส่งเสริมจัดสวัสดิการสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัส

Read more

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภา

Read more

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

สำนักงานพัฒนาการวิจั

Read more

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บพข. ประกาศรับข้อเสน

Read more

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) เปิดรับข้อเสนอ

หน่วยบริหารและจัดการ

Read more

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานการสรา้งองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์

หน่วยบริหารและจัดการ

Read more

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564

หน่วยบริหารและจัดการ

Read more

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

หน่วยบริหารและจัดการ

Read more

วช เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการ

Read more

วช ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

วช ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัย แผนงานส่งเสริมด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปี 2564

  สำนักงานการวิ

Read more