ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย จากเงินรายได้

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

วช ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

วช ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัย แผนงานส่งเสริมด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เครือข่ายวิจัยอุดมศึ

Read more

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” ปี 2

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more

ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

ผลการพิจารณาคุณสมบัต

Read more