แบบฟอร์มรับรองหนังสือรับรองงานบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์โดยชุมชน

แบบฟอร์มรับรองหนังสื

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณาจารย์บริการวิชาการพื้นที่ ต.ท่าเสด็จ

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ

Read more

แผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ.2562

แผนบริการวิชาการ มหา

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมบริการวิชาการแบบบูรณาการ ณ ตำบลท่าเสด็จ จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 22 กรกฏา

Read more

สรุปประเด็นปัญหาพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น สวนน้ำหนองบัวแดง ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

“สวนน้ำหนองบัว

Read more