นโยบายด้านการบริการวิชาการและชุมชนเป้าหมายในการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นโยบายด้านการบริการว

Read more

แผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ.2562

แผนบริการวิชาการ มหา

Read more

กรอบวิจัยสำหรับโครงการวิจัยเพื่อเสนอสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ด้วยสถาบันวิจัยและพั

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมบริการวิชาการแบบบูรณาการ ณ ตำบลท่าเสด็จ จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 22 กรกฏา

Read more