ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

เลื่อนวันประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัขอนแก่น แจ

Read more

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เครือข่ายวิจัยอุดมศึ

Read more

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ขอเชิญเข้าร่วประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์”

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณาจารย์บริการวิชาการพื้นที่ ต.ท่าเสด็จ

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ

Read more

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ”รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ” ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more