ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร โด

Read more

ขอเชิญส่งบทควมเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิเทศศึกษา มหาวิท

Read more

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมม

Read more

แจ้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทร์นวิจัย ครั้งที่ 6 ด้วยระบบประชุมทางไกล

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

Read more

ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารกฏหมายสิทธิมนุษยชน

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

Read more

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะดำเนินการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานคณะกรรมการ ส

Read more

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

เลื่อนวันประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัขอนแก่น แจ

Read more

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เครือข่ายวิจัยอุดมศึ

Read more