ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์”

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณาจารย์บริการวิชาการพื้นที่ ต.ท่าเสด็จ

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ

Read more

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ”รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ” ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

ขอเชิญส่งบทความแบบออนไลน์ สำหรับราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจัน

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดผผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น

กรมกิจการสตรีและสถาบ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ลงวารสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์และนำเสนอผลงานการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชี

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สารธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 3

สำนักวิชาการสาธารณสุ

Read more

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ

ตามที่ประชุมสภาข้ราช

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาตอและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร

Read more