สำนักงานประสานงานเครื่อข่ายบุคลากรสายสนัยสนับประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ที่ประชุมสภาข้าราชกา

Read more

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์

สำนักวิจัย สถาบันบัณ

Read more

สถาบันคลังสมองของชาติประชาสัมพันธ์สูตร การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

สถาบันคลังสมองของชาต

Read more

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน

ศูนย์อำนวยการความปลอ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ กำหนดจัดงานประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี

Read more

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชพฤ

Read more

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยพิมพ์ใน TNI Journal of Business Administration and Languages

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ

Read more

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน TNI Journal of Engineering and Technology

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ และขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม”การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13″

มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564

สมคมรัฐศาสตร์แห่งมหา

Read more

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลย

Read more

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยอุบลราชธา

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเารอผลงานวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ

Read more