ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Read more

เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน

วิทยาลัยการแพทย์แผนต

Read more

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ขอเชิญร่วมโครงการฝึก

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย

สำนักงานพัฒนาการวิจั

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์การแพท

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการฯ

มหาวิทยาลัยการจัดการ

Read more

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

ขอเชิญอบรมโครงการอบร

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยการจัดการ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐื ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

Read more

ประชาสัมพันธ์การนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีรดับชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแ

Read more