วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิพม์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงข

Read more

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการ

สำนักบริการวิชาการ 

Read more

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการและนำเสนอฯ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเ

Read more

การประชุมชี้แจง(ร่าง)แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พบกับการประชุมครั้งส

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าประชุมวิชาการนานาชาติ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรั

Read more

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การส่งบทความ/บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์แ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนฯ

สำนักงานคณะกรรมการส่

Read more

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัยไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเ

Read more