ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความ วิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระะดับนานาชาติ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมห

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

Read more

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติ และนานาชาติ

คณะอนุกรรมการสาขาศึก

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประุชมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Read more

เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน

วิทยาลัยการแพทย์แผนต

Read more

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ขอเชิญร่วมโครงการฝึก

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย

สำนักงานพัฒนาการวิจั

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์การแพท

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการฯ

มหาวิทยาลัยการจัดการ

Read more

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

ขอเชิญอบรมโครงการอบร

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยการจัดการ

Read more