ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (เพิ่มเติม)

ผลการพิจารณาคุณสมบัต

Read more

ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

ผลการพิจารณาคุณสมบัต

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

     

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย”

สำนักงานคณะกรรมการวิ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ฯ

สำนักงานคณะกรรมการวิ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นว

Read more

ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

สถาบันการเรียนรู้เพื

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 พบการบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการคลังสมองของชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

Read more

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประชุมปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ”เพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ”

ตามที่ สถาบันวิจัยแล

Read more

ขอเชิญร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมประชุมและป

Read more