ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเารอผลงานวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ

Read more

การส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund of South

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลด้วยวิถีผู้นำอย่างยั่งยืน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเ

Read more

ประชาสมัพันธ์หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริงานมหาวิทยาลัย” รุ่น 10

สถาบันคลังสมองของชาต

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร โด

Read more

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร โด

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา  กำ

Read more

สำนักงานบริหารงานวิจัย จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์”

สำนักงานบริหารงานวิจ

Read more

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครโครงการฝึกอบรมสำหรับอาจารย์หน้าใหม่

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความ วิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระะดับนานาชาติ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมห

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

Read more

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติ และนานาชาติ

คณะอนุกรรมการสาขาศึก

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประุชมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more