ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

Read more

อบรมหลักสูตร ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตวืเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสมัฤทธิ์ รุ่น 2

สถาบันคลังสมองของชาต

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยาย เรื่อง การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมในงานวิจัย

เครื่อวิจัยอุดมศึกษา

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6

ตามที่ประชุมอธิการบด

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายเรื่อง แนวคิด ทฤษฎี Business Model Canvas

เครือข่ายวิจัยอุดมศึ

Read more