ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการฯ

มหาวิทยาลัยการจัดการ

Read more

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

ขอเชิญอบรมโครงการอบร

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยการจัดการ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐื ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

Read more

ประชาสัมพันธ์การนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีรดับชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแ

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเขา้ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง กลยุทธ์การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

สำนักงานบริหารการวิจ

Read more

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more