เอกสารอบรมมาตรฐานวิจัย วันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ.2562

  https://drive

Read more

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” ปี 2

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาและนักวิจัย ลงพื้นที่ส่งคืนงานวิจัยและลงนามความร่วมมือ

วันที่ 13-14 มิถุนาย

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุม

สำนักวิจัย สถาบันบัณ

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมาวิชาการ งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยสถาบันบัณฑิตัฒนบ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัยและวิชาการในวารสารเพื่อการพัฒนาการ

โรงเรียนการท่องเที่ย

Read more

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference Growth Mindset

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัย

เครือข่ายวิจัยอุดมศึ

Read more

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย- ฝรั่งเศส

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ส่งบทความสวิจัยและเข้าร่งวมประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ICM2019

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย

สำนักวิจัยและบริการว

Read more