ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล

ศูนย์วิชาการเพื่อควา

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยและบริการ

Read more

สรุปประเด็นปัญหาพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น สวนน้ำหนองบัวแดง ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

“สวนน้ำหนองบัว

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไ

Read more

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ

บัณฑฺตวิทยาลัย มหาวิ

Read more

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมฯ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ

Read more

ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่

สำนักงานคณะกรรมการวิ

Read more