มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ

Read more

สถาบันคลังสมองของชาติประชาสัมพันธ์สูตร การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

สถาบันคลังสมองของชาต

Read more

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน

ศูนย์อำนวยการความปลอ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ กำหนดจัดงานประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี

Read more

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชพฤ

Read more

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยพิมพ์ใน TNI Journal of Business Administration and Languages

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ

Read more

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน TNI Journal of Engineering and Technology

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ และขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม”การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13″

มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564

สมคมรัฐศาสตร์แห่งมหา

Read more

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลย

Read more

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยอุบลราชธา

Read more

ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 10

ขยายเวลาส่งผลงานวิจั

Read more