ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายเรื่อง แนวคิด ทฤษฎี Business Model Canvas

เครือข่ายวิจัยอุดมศึ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร โด

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ

หน่วยบริหารและจัดการ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยพะเยา กำห

Read more

ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการประเภททุนกิจกรรมส่งเสริมแลสนับสนุนการวิจัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์โดยเครือข่ายวิจุยภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่สำนักงานการวิจ

Read more

ขอเชิญส่งบทควมเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิเทศศึกษา มหาวิท

Read more

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมม

Read more

แจ้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทร์นวิจัย ครั้งที่ 6 ด้วยระบบประชุมทางไกล

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

Read more

ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารกฏหมายสิทธิมนุษยชน

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

Read more