ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

มหาวิทยาลัยการจัดการ

Read more

ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธน

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความ วิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระะดับนานาชาติ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมห

Read more

ประชาสัมพันธ์โครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยที่ใช้งานได้จริง

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมห

Read more

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดสรรเงินทุนส่งเสริมจัดสวัสดิการสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัส

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับติ ครั้งที่ 4

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย จากเงินรายได้

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิพม์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอ

Read more

ประชาสมัพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษฺณ ครั้งที่ 31

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย

หน่วยบริหารและจัดการ

Read more