ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ขอเชิญเข้าร่วประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุต

Read more

ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการฯ

สำนักวิจัยและบริการว

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์”

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more