ประชาสมัพนธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมห

Read more

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง กลยุทธ์การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

สำนักงานบริหารการวิจ

Read more

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

Read more

อบรมหลักสูตร ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตวืเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เครือข่ายวิจัยอุดมศึ

Read more

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more