มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร

Read more

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงได้ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (29 กรกฎาคม 2564)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ภาพกิจกรรม : การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประชุมปฏิบัติการ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ อย่างไร จึงได้ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือฐานข้อมูลที่มีค่าน้ำหนักคุณภาพผลงานสูง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมปฏิบัติการ : พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนฯ

สำนักงานคณะกรรมการส่

Read more

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัยไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเ

Read more

สำนักงานประสานงานเครื่อข่ายบุคลากรสายสนัยสนับประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ที่ประชุมสภาข้าราชกา

Read more

สปอว ประกาศรับข้อเสนอ (Project brief) เพื่อรับการสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมนำวิทยาศาสตร์

สปอว ประกาศรับข้อเสน

Read more

กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สปอว.

กองส่งเสริมและประสาน

Read more

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์แถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่

Read more

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์

สำนักวิจัย สถาบันบัณ

Read more

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ

Read more