แผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ.2562

แผนบริการวิชาการ มหา

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้

ข่าวประกาศ ประกาศมหา

Read more

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10

วิทยาลัยเทคโนโลภาคใต

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

Read more

ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการบัณฑิตศึกษา ม

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการ มรภ.รำไพพรรณี ครั้งที่ 13

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยและพัฒน ม

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยฯ ครั้งที่ 11

สาขาวิชากการบริหารกา

Read more

การรับข้อเสนอทุนวิจัยแลนะวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

สำนักงานคณะกรรมการวิ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมดครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน

คณะวิทยการจัดการ มหา

Read more