ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะการท่องเที่ยวและก

Read more

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12

สถาบันวินจัยและพัฒนา

Read more

ผลงานวิชาการที่ออกเลขตัวบ่งชี้วัตถุดิจิตอลแล้ว

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมห

Read more

ประชาสัมพํนธ์โครงการฝึปกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมห

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

Read more

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยพะเยา มีป

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบความวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณการท่องเที่ยวและกา

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะบริหารธุรกิจและกา

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจำปี 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขท

Read more

ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ขอเชิญส่งบทความการปร

Read more