สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภา

Read more

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) เปิดรับข้อเสนอ

หน่วยบริหารและจัดการ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสรา้งองค์ความรู้ฯ สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564

ด้วยโครงการพัฒนาสถาบ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ

หน่วยบริหารและจัดการ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยพะเยา กำห

Read more