นโยบายด้านการบริการวิชาการและชุมชนเป้าหมายในการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นโยบายด้านการบริการว

Read more

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมห

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเ

Read more