มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ กำหนดจัดงานประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี

Read more

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชพฤ

Read more

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยพิมพ์ใน TNI Journal of Business Administration and Languages

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ

Read more

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน TNI Journal of Engineering and Technology

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ และขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม”การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13″

มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564

สมคมรัฐศาสตร์แห่งมหา

Read more

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลย

Read more

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยอุบลราชธา

Read more

ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 10

ขยายเวลาส่งผลงานวิจั

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเารอผลงานวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ

Read more

กองการต่างประเทศการส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน (Perez-Guerreroฯ)

ด้วยสำนักงานปลัดกระท

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายเรื่อง “เส้นทางความก้าวหน้า : จากอาจารย์สู่เมธีวิจัยอาวุโส”

สำนักงานบริหารการวิจ

Read more