ประชาสัมพันธ์ประชุมปฏิบัติการ : การสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายด้านการวิจัย และกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานวิจัยด้านธรณีวิทยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมห

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิพม์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงข

Read more

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการ

สำนักบริการวิชาการ 

Read more

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการและนำเสนอฯ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเ

Read more