ภาพกิจกรรมโครงการประชุมปฏิบัติการ : พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนฯ

สำนักงานคณะกรรมการส่

Read more

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัยไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเ

Read more

สำนักงานประสานงานเครื่อข่ายบุคลากรสายสนัยสนับประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ที่ประชุมสภาข้าราชกา

Read more

สปอว ประกาศรับข้อเสนอ (Project brief) เพื่อรับการสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมนำวิทยาศาสตร์

สปอว ประกาศรับข้อเสน

Read more

กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สปอว.

กองส่งเสริมและประสาน

Read more

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์แถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่

Read more

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์

สำนักวิจัย สถาบันบัณ

Read more

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ

Read more

สถาบันคลังสมองของชาติประชาสัมพันธ์สูตร การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

สถาบันคลังสมองของชาต

Read more

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน

ศูนย์อำนวยการความปลอ

Read more