มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิพม์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงข

Read more

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการ

สำนักบริการวิชาการ 

Read more

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการและนำเสนอฯ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าประชุมวิชาการนานาชาติ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรั

Read more

แบบฟอร์มรับรองหนังสือรับรองงานบริการวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์โดยชุมชน

แบบฟอร์มรับรองหนังสื

Read more

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การส่งบทความ/บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์แ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร

Read more

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงได้ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (29 กรกฎาคม 2564)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more