สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครโครงการฝึกอบรมสำหรับอาจารย์หน้าใหม่

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

มหาวิทยาลัยการจัดการ

Read more

ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธน

Read more

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยดุสิต ขอเชิญร่วมโครงการอบรมจริยธรรมงานวิจัยฯ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความ วิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระะดับนานาชาติ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมห

Read more

ประชาสัมพันธ์โครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยที่ใช้งานได้จริง

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมห

Read more

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดสรรเงินทุนส่งเสริมจัดสวัสดิการสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัส

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับติ ครั้งที่ 4

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

Read more