ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9

สำนักงานการวิจัยแห่ช

Read more

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เครือข่ายวิจัยอุดมศึ

Read more

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ขอเชิญเข้าร่วประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุต

Read more