ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

Read more

ประชาสัมพันธ์การนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีรดับชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแ

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเขา้ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ประชาสมัพนธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมห

Read more

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง กลยุทธ์การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

สำนักงานบริหารการวิจ

Read more

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ

สำนักวิทยบริการและเท

Read more