ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุม

สำนักวิจัย สถาบันบัณ

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมาวิชาการ งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยสถาบันบัณฑิตัฒนบ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัยและวิชาการในวารสารเพื่อการพัฒนาการ

โรงเรียนการท่องเที่ย

Read more

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference Growth Mindset

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัย

เครือข่ายวิจัยอุดมศึ

Read more

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย- ฝรั่งเศส

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ส่งบทความสวิจัยและเข้าร่งวมประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ICM2019

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย

สำนักวิจัยและบริการว

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

     

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์้ข่าร่วมงานประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more