ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย จากเงินรายได้

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (IAMBEST 2019) ครั้งที่ 4

สถาบันเทคโนโลยีพระจอ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญส่งผลงานวิชาการด้านประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6

วิทบาลัยนครราชสีมา ร

Read more

ขอเชิญเข้าร่มงานและส่งบทความวิจัย บทความวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ ครั้งที่ 5

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การวิจัยเชิงพื้นที่และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

มูลนิธิความหลากหลายท

Read more

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย

สำนักงานคณะกรรมการวิ

Read more