ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 พบการบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการคลังสมองของชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

Read more

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประชุมปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ”เพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ”

ตามที่ สถาบันวิจัยแล

Read more

ขอเชิญร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมประชุมและป

Read more