มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี,
.

034-534092 ต่อ 206
irdrdi@gmail.com

ประชุม/อบรม/สัมนา

เขียนโดย admin
ฮิต: 373

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 พบการบรรยายพิเศษเรื่อง "การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร" โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการคลังสมองของชาติ โดยสถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ http://rdi.kru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - กันยายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.ณัฎฐ์ดนัย ไค่นุ่นภา 096-8581488