มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี,
.

034-534092 ต่อ 206
irdrdi@gmail.com

ประชุม/อบรม/สัมนา

เขียนโดย admin
ฮิต: 185

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จะดำเนินการจัดโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประชุมปฏิบัติการ  “การเขียนบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ ” เพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ  รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำบทความวิจัย/บทความทางวิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา คุณารักษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรฉัตร์ สุปัญโญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (คลิกดูรายละเอียด)

news