มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี,
.

034-534092 ต่อ 206
irdrdi@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย admin
ฮิต: 46

ด้วยวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวารสารสำหรับเผพแพร่บทความ/ ผลงานวิชาการของบึคคลทั่วไป และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปลี่ยนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฎีตลอดจนแนวทางการปฎิบัติใหม่ๆ รวมัทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

    โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับเดือนสิงหาคม 2561 โดยสารมารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/jpr2/index

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะสิ่งแวสะล้อมและทรัยพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

โทร 02-4415000 ต่อ 2114