มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี,
.

034-534092 ต่อ 206
irdrdi@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย admin
ฮิต: 38

          ด้วยศูนย์วิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภารกิจาสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานวิชาการด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและเสริมสร้างกลไกการจัดการภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมเพื่อลดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ในการนี้ (ศวปถ.) ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้บัคลากรในสังกัดของท่านทราบ ทั้งนี้ให้ผู้เสนอขอรับทุนโปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยตามแนวทางที่กำหนด จำนวน3 ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล PDF จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นายสโรพันธ์ สุภาวรรธณ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

โทร 02-9388490