มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี,
.

034-534092 ต่อ 206
irdrdi@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย admin
ฮิต: 61

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศครั้งที่ 1 หัวข้อ คนและทรัพยากรในลุ่มแม่น้ำโขงภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน :การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในวันที่  15-17 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่งานวิจัย อาจารย์ นักวิจัย ท่านใดสนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 ธันวาคม 2560 ได้ที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-916667