มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี,
.

034-534092 ต่อ 206
irdrdi@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย admin
ฮิต: 38

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดอบรม หลักการเขียนขอทุนวิจัยภายนอก โดยมี รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์ อดีตประธานวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยราชพฤษ์ อาคารกมล ชูทรัพย์ ในวันที่  6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30-14.30 น. โดยเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท รวมค่าอาหารกลางวัน หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4326101-5 ต่อ 4710, 4712