มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี,
.

034-534092 ต่อ 206
irdrdi@gmail.com

องค์ความรู้และแนวปฎิบัติที่ดี จากการจัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

       คู่มือองค์ความรู้และแนวปฏิบัติด้านการเขียนบทความวิจัย_การเขียนบทความที่ไม่ได้มาจากงานวิจัย

      - คู่มือองค์ความรู้และแนวปฏิบัติด้านการเขียนบทความวิจัย_หลักการสำคัญในการเขียนบทความ

     - คู่มือองค์ความรู้และแนวปฏิบัติด้านการเขียนบทความวิจัย_การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

     - คู่มือองค์ความรู้และแนวปฏิบัติด้านการเขียนบทความวิจัย_เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารและวารสารสองกลุ่ม

องค์ความรู้และแนวปฎิบัติที่ดี จากการจัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ (คลิกที่นี้)

- Academic Articles for Publication (คลิกที่นี้)