มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี,
.

034-534092 ต่อ 206
irdrdi@gmail.com

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เขียนโดย admin
ฮิต: 510

     ปรัชญา 
         ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น

 

     วิสัยทัศน์ 
         มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

 

     พันธกิจ 
          1. บริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมสนับสนุนการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
          2. บริการวิชาการ สร้างเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตามความต้องการของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต